ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door PANASJ/VOETJEBAL georganiseerde activiteiten.

 

Art. 2 Definities

-Met activiteit wordt bedoeld alle door PANASJ/VOETJEBAL georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een serie trainingen, een clinic of een kamp.

-Onder cursusgeld wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de PANASJ georganiseerde activiteit vermeerderd met het eventueel verschuldigde inschrijfgeld.

-Met PANASJ wordt bedoeld de hockeyschool, met VOETJEBAL wordt bedoeld voetbalschool

 

Art. 3 Duur en indeling van de training

3.1 De trainingen duren 45/60/75 minuten en worden gegeven door een door PANASJ/VOETJEBAL opgeleide trainer.

3.2 Bij de indeling van de spelers wordt gekeken naar leeftijd en niveau.

 

Art. 4 Aanmelding en inschrijving

4.1 Aanmelding voor één van de activiteiten geschiedt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van PANASJ/VOETJEBAL

4.2 Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra PANASJ/VOETJEBAL het volledig ingevulde aanmeldformulier heeft ontvangen. Na de aanmelding ontvangt u een email met ontvangstbevestiging.

4.3 Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.4 De speler ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding.

4.5 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.6 Bij een naar het oordeel van PANASJ/VOETJEBAL te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit een bevestiging.

 

Art. 5. Betaling

5.1 De hoogte van het cursusgeld wordt per activiteit vermeld op de website van PANASJ/VOETJEBAL

5.2 Indien de speler zich voor de eerste keer aanmeldt bij PANASJ/VOETJEBAL is men 35 euro inschrijfgeld verschuldigd.

5.3 Het cursusgeld zal door middel van automatische incasso per blok geïncasseerd worden. Een PANASJ/VOETJEBAL trainingseizoen is opgedeeld in 2 blokken.

5.4 U schrijft uw kind in voor het hele seizoen. Een seizoen loopt ongeveer gelijk met een schooljaar van september t/m juli. We schrijven het lesgeld in twee termijnen af via automatische incasso. U hoeft na inschrijving dus niets meer te doen! Opzeggen dient te geschieden voor het einde van de eerste termijn (uiterlijk 30 november) of aan het einde van het seizoen (uiterlijk 31 juli). Als u uw kind wilt afmelden dan kan dat door een email te sturen naar info@panasjamsterdam.nl . Als u uw kind niet zelf per email afmeldt dan loopt uw lidmaatschap automatisch door naar de volgende termijn/het volgende seizoen.

 

Art. 6. Verhindering, afgelasting en annulering

6.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

6.2 PANASJ/VOETJEBAL behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.

6.3 Bij annulering door de speler worden er tot een maand voor aanvang van de activiteit geen kosten in rekening gebracht. Hierna wordt €35 administratiekosten gerekend. Bij annulering door de speler binnen een week voor aanvang van de activiteit wordt 50 % van het cursusgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren, er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

6.4 Bij annulering van de activiteit door PANASJ/VOETJEBAL krijgt de speler hiervan uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht. De speler wordt alsdan na overleg in een andere groep geplaatst. Slechts indien een speler redelijkerwijs niet in een andere groep kan worden geplaatst, wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

 

Art. 7 Lesmateriaal

7.1 Na de 1e (proef)les krijgt de speler een tenue van PANASJ/VOETJEBAL voorzien van het logo. Na betaling van het cursusgeld wordt het tenue eigendom van de speler.

7.2 Het dragen van het tenue tijdens de activiteit is verplicht.

7.3 Het dragen van scheenbeschermers en een mondbeschermer bij de hockeytraining is verplicht.

 

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan door PANASJ/VOETJEBAL georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.

8.2 PANASJ is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan een door PANASJ/VOETJEBAL georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege PANASJ/VOETJEVAL te werk zijn gesteld of van wier diensten door PANASJ/VOETJEBAL gebruik is gemaakt, tenzij aan PANASJ/VOETJEBAL opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.3 PANASJ/VOETJEBAL maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen en scholen. De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van PANASJ/VOETJEBAL. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.

8.4 PANASJ/VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.5 PANASJ/VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

 

Art. 9 Foto's

Alle audio- en/of visuele opnames door PANASJ/VOETJEBAL tijdens trainingen of andere door haar georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van PANASJ/VOETJEBAL. Door aanmelding geeft men PANASJ/VOETJEBAL het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan PANASJ/VOETJEBAL

 

Art. 10 E-mail

PANASJ/VOETJEBAL houdt alle deelnemers aan de activiteiten via email/website/app en nieuwsbrieven op de hoogte van activiteiten en acties.

 

Art.11 Bedrijf

Het is ten strengste verboden informatie over lesstof, opbouw of materialen verkregen via PANASJ/VOETJEBAL te gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden of door te spelen aan derden zonder vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestemming van het PANASJ/VOETJEBAL hoofdcentrum in Den Haag.

 

 

Panasj / Voetjebal Amsterdam
06-144 25 785 Nieuwe Kalfjeslaan 21
1182 AA Amstelveen
info@panasjamsterdam.nl
Terug naar boven